Søknadsplikt

Søknader om riving av bygning, konstruksjon eller anlegg etter pbl. §§ 20-1e)20-3 skal utarbeides av en ansvarlig søker og inneholde alle relevante opplysninger om tiltaket, og søknader om ansvarsrett for prosjektering og utførelse. Tiltaket skal godkjennes av kommunen. Mindre tiltak kan forestås av tiltakshaver jf. pbl. § 20-4.

Merk at det ved riving (og rehabilitering) av bygninger over 100 m2 skal utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Avfallshåndtering skal følge minimumskravene jf. TEK10 § 9-8

Unntatt søknadsplikt

Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 nevner en rekke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt.

Dette innebærer for eksempel at riving av mindre frittliggende bygning som ikke er benyttet til beboelse og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2, er unntatt fra søknadsplikt. Det samme er tilfelle ved riving av ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.

Generelt

Det er en forutsetning at all riving eller fjerning ikke er i strid med bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen, herunder planbestemmelser.  Det må også sjekkes om tiltakene er SEFRAK-registrert.

Søkeren skal varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen. Dersom gate eller veggrunn må sperres eller graves opp i forbindelse med rivingen, må søkeren innhente samtykke til dette fra Nordre Land kommune og/eller politiet. Søkeren må også sørge for å gi beskjed til berørte eiere av kabler, ledninger og rør slik at forsvarlig sikring, stenging eller fjerning av disse kan gjøres.

Ulemper for omgivelsene

I rivefasen påvirkes ofte omgivelsene negativt i forhold til støy, vibrasjoner, støv, anleggstrafikk osv. Det er viktig at disse ulempene reduseres til et minimum.