Gjerding rundt hytter må skje etter krav/regler fra Nordre Land kommune og Torpa Statsallmenning: Gjerde som settes lovlig opp/er satt lovlig opp, må være i god stand og ettersees gjennom sesongen.

Gjerding rundt beiter i utmark og setre må også vedlikeholdes, og være i hendhold til krav.


Elektriske gjerder MÅ ha daglig tilsyn, ha daglig strøm og SKAL derfor IKKE brukes der daglig tilstedeværelse ikke er. Dyr har satt seg fast i slike gjerder, og mange har endt livet der.

Alle må være oppmerksomme på at dyr kan sette seg fast under verandaer, komme inn i uthus og lignende.

Gjerderegler i Nordre Land kommune

Hva gjelder. Kan jeg sette opp gjerde rundt hytta?

B14 Bestemmelse vedrørende gjerde på tomter avsatt til fritidsbebyggelse og fritidsbebyggelse i LNF (PBL § 11-9, og § 11-11 nr.5)

Oppsetting av gjerde på tomter avsatt til fritidsbebyggelse og fritidsbebyggelse i LNF er normalt ikke tillatt. Der ikke annet er bestemt i reguleringsplan, kan inngjerding av et mindre område av tomta tillates etter søknad slik at beitedyr hindres adkomst til inngang evt. terrasse. Retningslinjer R4 gjelder for behandling av søknader om gjerde.

R4 Retningslinje for gjerde på tomter avsatt til fritidsbebyggelse og fritidsbebyggelse i LNF

Etter søknad kan det i områder med beitedyr tillates gjerde på deler av tomta etter følgende prinsipper :

 • Gjerder skal ikke plasseres i tomtegrenser. Minimumsavstand til nabotomt er 4 meter.
 • Maksimal lengde på gjerdet er 80 meter
 • Gjerde- og grindhøyde er maksimalt 110 cm. Dette gjelder ikke for stolper for skigard
 • Grinder skal slå utover
 • Portaler tillates ikke
 • Gjerdet skal utformes og plasseres så skånsomt som mulig ut fra de stedlige forhold
 • Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet.
 • Beitedyr og vilt skal ikke kunne skade seg i gjerdet, sette seg fast i gjerdet eller fanges inne av gjerdet
 • Ved oppsetting av gjerder skal hensynet til fri ferdsel langs vassdrag, sikring av hevdvunne ferdselsårer og stier, samt beitebruk tillegges vekt.
 • Rekkverk langs platting er ikke en del av gjerdet, men en del av bygningen
 • Kommunal veileder vil kunne gi nærmere beskrivelse av krav til form, estetikk, materialer, farge og utforming av gjerder.